Acordul soților privind pensia și educația copiilor minori după divorț

Notarul autentifică acordul soților privind pensia și educația copiilor după divorț, cu condiții detaliate și durată specifică.

În procedura de divorț iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori, stabilirea domiciliului  și modul de participare la educația copiilor minori după desfacerea căsătoriei.

Părțile au stabilit în comun acord că încheierea prezentului acord este dictată de interesele majore ale copilului minor în perioada și până la atingerea de către aceștia a majoratului.

Acest acord vor fi stipulate următoarele clauze:

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR COPILULUI MINOR

CUANTUMUL ȘI MODUL DE PLATĂ A PENSIEI DE ÎNTREȚINERE

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI

OBLIGAȚIILE PĂRINTEȘTI A MAMEI COPIILOR MINORI

ORDINEA DE PARTICIPARE A TATĂLUI LA EDUCAȚIA COPIILOR MINORI

EXERCITAREA DREPTURILOR PĂRINTEȘTI DE CĂTRE TATĂL

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR COPILULUI MINOR

ACORDUL LA PLECAREA COPIILOR MINORI ÎN STRĂINĂTATE

INVESTIREA CONTRACTULUI CU FORMULĂ EXECUTORIE (LA SOLICITAREA PĂRINȚILOR)

MODUL DE SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ÎNTRE PĂRȚI

Drepturile părinților nu pot fi exercitate contrar intereselor copiilor lor. Părinții nu pot prejudicia sănătatea fizică și psihică a copiilor.

Metodele de educație a copiilor, alese de părinți, vor exclude comportamentul abuziv, insultele și maltratările de orice fel, discriminarea, violenta psihică și fizică, aplicarea pedepselor corporale, antrenarea în acțiuni criminale, inițierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea substanțelor stupefiante și psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerșitul și alte acte ilicite. 

 Toate problemele privind educația și instruirea copiilor se soluționează de către părinți de comun acord, ținând-se cont de interesele și de părerea copiilor. 

Părinții poartă răspundere, în modul stabilit, pentru exercitarea drepturilor părintești în detrimentul intereselor copiilor copiilor. 

În cazul în care părinții locuiesc separat, domiciliul copiilor care nu a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinților.

În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

La stabilirea programului de întrevederi se va ține cont de atașamentul copiilor față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, de vârsta copilului și frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare de către acesta, de calitățile morale ale părinților, de relațiile dintre copii și fiecare părinte, de proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat de copii, astfel încât drepturile părintești să fie exercitate într-un mod echitabil.

Părinţii care locuiesc separat de copiii are dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copiii lor de la toate instituţiile educative, curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copiilor. Acest refuz poate fi atacat în instanţa judecătorească.

Desfacerea căsătoriei atrage mai multe probleme printre care stabilirea pensiei de întreținere pentru copilul minor, aspect ce ridică mai multe semne de întrebare părinților.

Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.

Contractul privind mărimea, condiţiile şi modul de plată a pensiei de întreţinere poate fi încheiat între persoana care datorează întreţinere (debitorul întreţinerii) şi persoana care are dreptul la întreţinere (creditorul întreţinerii).

Contractul privind plata pensiei de întreţinere se întocmeşte în scris şi se autentifică notarial. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului.

Cuantumul pensiei de întreţinere stabilite prin contract se determină de către părţi la încheierea contractului corespunzător.

Cuantumul pensiei de întreţinere pentru copiii minori prevăzut în contract nu poate fi mai mic decît cel stabilit de art. 75 al Codului Familei al RM și anume:

Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii.

 Cuantumul cotelor indicate mai sus poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii – cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă.

În cazul în care Debitorul Întreținerii nu va fi angajat/nu va avea salariu, în această perioadă, debitorul întreținerii va achita pentru copii minimul de existență stabilit de Biroul Național de Statistică, pentru anul în care este obligația de plată, pentru fiecare copil.

Durata/Termenul acordului:

Obligația de întreținere, apărută în baza prezentului acord privind plata pensiei de întreținere, încetează în urma decesului uneia dintre părți, a expirării duratei acordului, atingerii de către copil a vârstei de 18 ani sau obținerii de către acesta a capacității depline de exercițiu sub vârsta de 18 ani, adopției copilului care primește pensia de întreținere, anularea sau rezoluțiunea prezentului acord.

Modificarea sau rezolvirea acordului:

Prezentul poate fi în orice moment modificat sau rezolvit în baza acordului ambelor părți. Modificarea sau rezolvirea acordului se perfectează în scris și se autentifică notarial. Modificarea unilaterală a acord sau refuzul unilateral de  a-l executa sunt inadmisibile